Reglement avond 4 daagse Moergestel

1.         De wandel avondvierdaagse wordt georganiseerd door “Stichting avond 4 daagse Moergestel”

2.         Deelname aan de avond 4 daagse Moergestel is geheel voor eigen risico

3.         Als organisator van de avond 4 daagse Moergestel aanvaarden wij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij eventuele calamiteiten en/of ongevallen. 

4.         Stichting avond 4 daagse Moergestel is niet verantwoordelijk voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de wandelaar voorafgaand, tijdens of na de wandeltocht in zijn bezit heeft 

6.         Deelnemers dienen altijd de instructies van de medewerkers van Stichting avond 4 daagse Moergestel, politie, hulpdiensten e.d. op te volgen

7.         Deelnemers van de avond 4 daagse Moergestel dienen iedere dag voor de start het startbewijs op te halen en deze ook iedere dag ondertekend weer terug te brengen bij de daarvoor bestemde locatie

8.         Deelnemers moeten voor een medaille 4 avonden lopen. Stichting avond 4 daagse Moergestel heeft geen inhaaldag, daarom behouden wij het recht om bij uitval van een wandel avond te beslissen of er wel of geen medaille wordt uitgegeven

9.         Basisschoolleerlingen van de groepen 1 t/m 4 die deelnemen aan de avond 4 daagse Moergestel dienen ten aller tijden een eigen begeleid(st)er te hebben

10.       Basisschoolleerlingen van alle leeftijden dienen voor de afstand van 10km ten aller tijden begeleiding te hebben, als er geen begeleiding is vervalt deze afstand

11.       Het is tijdens de avond 4 daagse Moergestel niet toegestaan om

·          Alcohol of drugs te gebruiken

·          Naar anderen, door gedrag of kleding, aanstoot te geven

·          Afval langs de route te deponeren

·          In bossen en natuurgebieden te roken

.           Schade aan te brengen aan andermans eigendommen 

12.       De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen en zich aan de verkeersregels te houden

13.       Met de inschrijving aan Stichting avond 4 daagse Moergestel verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de voorwaarde van dit reglement

14.       Stichting avond 4 daagse Moergestel behoudt zich het recht voor de route ,start en/of inschrijftijden en/of plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting avond 4 daagse kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

15.       Overtreden van het bij krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname

 

 

 

Privacy policy avond 4 daagse Moergestel

Stichting avond 4 daagse Moergestel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting avond 4 daagse Moergestel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving zoals beschreven in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. (A.V.G.)

 

Toestemming publicatie beeldmateriaal 

Stichting avond 4 daagse Moergestel zal beeldmateriaal van deelnemers, sponsoren en toeschouwers gebruiken voor: 

. Publicatie op de website, Facebook en Instagram voor de maximale duur van 2 jaren. 

. Publicatie in lokale media 

Door deelname aan de avond 4 daagse Moergestel verleend u toestemming om gemaakte beelden te gebruiken voor bovenstaande doeleinden. De Stichting avond 4 daagse Moergestel zal geen beeldmateriaal plaatsen wat schadelijk kan zijn voor u als persoon, ook zullen er geen namen vermeld worden bij de beelden. U kunt op de door de Stichting avond 4 daagse Moergestel gebruikte beeldmateriaal geen vergoeding claimen. U behoudt ten allen tijden het recht op verwijdering van beeldmateriaal waarop u te zien bent, u kunt dan contact opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan dit document, u dient hierbij te vermelden om welke foto het gaat, tevens kunnen wij u vragen zich te legitimeren alvorens wij tot verwijdering overgaan.

 

Contact

Stichting avond 4 daagse Moergestel

De kosten per inschrijving voor 4 dagen zijn:

4 euro wanneer je digitaal inschrijft voor aanvang van de avond4daagse.

In verband met extra administratie zijn de kosten van inschrijving op de eerste dag van de avond4daagse 8 euro.

avond4daagse moergestel behoud zich het recht om bovengenoemde prijzen tussentijds aan te passen.
Reglement Avond4daagse Moergestel
 1. De Avond4daagse Moergestel (verder te noemen A4D) wordt georganiseerd door de stichting Wandelvierdaagse Moergestel (hierna te noemen de organisatie) en valt onder auspiciën van de KWBN-wandelsport organisatie.

 2. De A4D is een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

 3. Kinderen onder de 10 jaar lopen niet zonder begeleiding.

 4. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

 5. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Als van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

 6. De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 7. We vragen aan degene die niet betaald meelopen ook geen gebruik te maken van de aangeboden traktaties of anderszins.

 8. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen van de startkaart bij de kraam op het St. Jansplein en vanaf de starttijd van die dag (di-wo-do 18.00u voor alle afstanden, vrij 3 en 5 km 18.15u, 10 km 17.15u, 15 km 17.00u).

 9. Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel als gevolg van hun deelname.

 10. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

 11. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers.

 12. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de A4D is toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen.

 13. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen. We adviseren om buiten de bebouwde kom aan de linkerkant van de weg te lopen.

 14. Sommige wandelroutes gaan door bosrijk gebied, denk daarbij aan gepaste kleding en schoeisel en controle op teken.

 15. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om:

 • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.

 • Luid spelende radio’s met zich mee te voeren.

 • Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.

 • Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.

 • Afval achter te laten, deponeer deze altijd in afvalbakken. Deze vindt u bij de posten en bij de kraam op het St. Jansplein.

 1. Aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeerregelaars en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de A4D onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Na de wandeldagen dient de individuele deelnemer en/ of groepsbegeleider zich af te melden bij de kraam op het St.Jansplein. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. Overtreding van het bij krachtens dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 3. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

 4. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.

 5. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weeromstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

 6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 7. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

 
Informatie voor de vrijdagavond:

Door op de vrijdag voor de diverse routes verschillende starttijden te hanteren hopen wij dat de wandelaars om ong. 19.30 uur zich verzamelen op de speelplaats van de Brede school (Vonder/Bienekebolders) en dan gezamenlijk in een grote stoet vooraf gegaan door Harmonie “Prinses Juliana” het St.Jansplein zullen bereiken, waar zij door familie en bekenden worden opgewacht. De route vanaf de nieuwe Brede School gaat via de Kloosterlaan naar Stanislaus dan via het pad tussen Stanislaus en de Brede School weer naar de Kloosterlaan daar oversteken naar de Kerckackerstraat 1e straat rechts naar Kruijsackerplein en doorlopen naar Kruijsackerstraat aan het einde links Het Rootven en vervolgens naar het St. Jansplein.

Het bestuur van Avond4daagse Moergestel wenst elke deelnemer heel fijne en gezellige wandelavonden toe!